Quy trình Chào hàng cạnh tranh và Chỉ định thầu rút gọn

Chào hàng cạnh tranh và chỉ định thầu rút gọn là một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu được tiến hành theo thủ tục rút gọn nhắm rút ngắn thời gian với quy trình tinh gọn, thường được áp dụng đối với các gói thầu có giá trị thấp hoặc cần thực hiện nhanh chóng (trường hợp bất khả kháng, thiên tai, gói thầu là bí mật quốc gia…). Vậy quy trình để thực hiện chào hàng cạnh tranh và chỉ định thầu rút gọn được thực hiện như thế nào? gồm bao nhiêu bước?

1. Khái quát

1.1. Chỉ định thầu

Chỉ định thầu là một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu thông qua việc bên mời thầu xác định cụ thể một nhà thầu để tham gia đấu thầu và thực hiện hợp đồng nên gần như không có kiến nghị đấu thầu, sai sót khi tổ chức lựa chọn nhà thầu do thủ tục đơn giản, hoàn toàn không có sự cạnh tranh giữa các nhà thầu.

Chỉ định thầu rút gọn là một hình thức lựa chọn nhà thầu để thực hiện những gói thầu về mua sắm hàng hóa hoặc thực hiện việc thi công trong trường hợp bất khả kháng liên quan đến những vấn đề như thiên tai, dịch bệnh, hoặc các gói thầu là bí mật quốc gia, gói thầu khoa học mang tính bí mật hoặc gói thầu tư vấn đặc biệt.

1.2. Chào hàng cạnh tranh

là một trong các hình thức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện hợp đồng. Bao gồm: chào hàng cạnh tranh thông thường và chào hàng cạnh tranh rút gọn

Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu có giá trị không quá 05 tỷ đồng và thuộc một trong các trường hợp sau:

 • + Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;
 • + Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;
 • + Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với:

 • (1) Gói thầu có giá trị không quá 500 triệu đồng và thuộc một trong các trường hợp:
 1. + Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;
 2. + Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;
 3. + Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.
 • (2) Gói thầu có giá trị không quá 01 tỷ đổng và thuộc một trong hai trường hợp:
 1. + Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;
 2. + Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.
 • (3) Gói thầu mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.

2. Quy trình chỉ định thầu và chào hàng cạnh tranh rút gọn

2.1. Quy trình chỉ định thầu rút gọn

STT

Nội dung

Ghi chú

1

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ chỉ định thầu

– Chỉ dẫn việc chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất

– Những thông tin tóm tắt về dự án, gói thầu

– Tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu;

– Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và xác định giá chỉ định thầu;

– Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và đánh giá về kỹ thuật.

2

Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu

– Hồ sơ yêu cầu được phát hành cho nhà thầu đã được xác định;

– Nhà thầu chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu;

– Chuẩn bị Dự thảo Hợp đồng trong đó có xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng,

Trong vòn 15 ngày kể từ ngày giao thầu

3

Bước 3: Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về những đề xuất của nhà thầu

– Việc đánh giá hồ sơ đề xuất phải được thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định trọng hồ sơ yêu cầu;

– Trong quá trình đánh giá, bên mời thầu mời nhà thầu đến thương thảo, làm rõ hoặc sửa đổi, bổ sung các nội dung thông tin cần thiết của hồ sơ đề xuất;

– Chứng minh sự đáp ứng của nhà thầu theo yêu cầu năng lực, kinh nghiệm, tiến độ, khối lượng, chất lượng, giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu.

4

Bước 4: Công khai kết quả chỉ định thầu rút gọn

Công khai kết quả và tiến hành hoàn thiện ký kết hợp đồng.

2.2. Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn

STT

Nội dung

Ghi chú

1

Bước 1: Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá

Bản yêu cầu báo giá được lập bao gồm các nội dung về phạm vi công việc, yêu cầu về kỹ thuật, thời hạn hiệu lực của báo giá, thời điểm nộp báo giá, các yêu cầu về bảo hành, bảo trì, đào tạo, chuyển giao, dự thảo hợp đồng, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá và các nội dung cần thiết khác.

2

Bước 2: Nộp và tiếp nhận báo giá

– Nhà thầu chuẩn bị và nộp 01 báo giá theo bản yêu cầu báo giá;

– Bên mời thầu lập văn bản tiếp nhận các báo giá được nộp trước thời điểm đóng thầu bao gồm các nội dung như: Tên nhà thầu, giá chào, thời gian có hiệu lực của báo giá và gửi văn bản tiếp nhận này đến các nhà thầu đã nộp báo giá;

3

Bước 3: Đánh giá các báo giá

– Bên mời thầu so sánh các báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Báo giá được xác định đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá và có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất và không vượt giá gói thầu sẽ được đề nghị lựa chọn;

– Trong quá trình đánh giá, trường hợp cần thiết bên mời thầu mời nhà thầu có giá trị chào thấp nhất sau khi sửa lỗi, hiệu đính sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá đến thương thảo hợp đồng.

Thời gian đánh giá các báo giá tối đa 10 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp báo giá

4

Bước 4: Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

– Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định

– Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa 03 ngày làm việc, từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

5

Bước 5: Hoàn thiện và ký kết hợp đồng

Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh, biên bản thương thảo hợp đồng.

3. Một số lưu ý

3.1. Chào hàng cạnh tranh rút gọn

 • • Chào hàng cạnh tranh rút gọn có phải lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu không?

Theo quy định tại Điều 1, Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT, quy định: “Thông tư này quy định chi tiết việc lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, trừ gói thầu mua thuốc sử dụng vốn nhà nước; nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập;”

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật đấu thầu 2013 Chào hàng cạnh tranh được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • – Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;
 • – Có dự toán được phê duyệt theo quy định;
 • – Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu.

Như vậy, với hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn thì phải lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư.

 • • Chào hàng cạnh tranh rút gọn có cần thiết phải bảo lãnh thực hiện hợp đồng không?

Theo quy định tại Khoản 1, Mục 21, Chương I Mẫu số 04 Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh Thông tư 11/2015 quy định: Trước khi hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu trúng thầu phải cung cấp một bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc với giá trị và nội dung theo quy định tại Điều 9 Chương V – Dự thảo hợp đồng ban hành kèm hồ sơ yêu cầu này.

Do đó, gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh, phải thực hiện bảo đảm hợp đồng theo quy định nêu trên, tức là có thể bảo lãnh bằng thư bảo lãnh của ngân hàng/tổ chức tín dụng hoặc đặt cọc bằng séc.

 • • Chào hàng cạnh tranh rút gọn có cần thiết phải bảo lãnh dự thầu không?

Bảo đảm dự thầu áp dụng trong các trường hợp sau đây:

 1. + Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp;
 2. + Đấu thầu rộng rãi và chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư.
  Nhà thầu, nhà đầu tư phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu đối với hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; trường hợp áp dụng phương thức đấu thầu hai giai đoạn, nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trong giai đoạn hai.

Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu bằng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cộng thêm 30 ngày.

Như vậy, hình thức chào hàng cạnh tranh (bao gồm chào hàng cạnh tranh rút gọn) đối với gói thầu mua sắm hàng hóa (thiết bị y tế) thì nhà thầu phải thực hiện bảo đảm dự thầu.

3.2. Chỉ định thầu rút gọn

 • • Chỉ định thầu có nhất thiết cần báo giá mặt hàng không?

Đối với hình thức chỉ định thầu rút gọn thì không phải làm hồ sơ yêu cầu báo giá và bảng đáp ứng các yêu cầu về thông số kỹ thuật như chỉ định thầu thông thường vì chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu xác định và giao cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu. Theo đó, nhà đầu tư phải gửi cho bên nhà thầu dự thảo hợp đồng, trong đó hợp đồng phải xác định yêu cầu về phạm vi công việc, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian để thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo cũng như hoàn thiện hợp đồng.

 • • Chỉ định thầu rút gọn có phải đăng báo không?

Căn cứ theo Điểm b Khoản 2 Điều 38 Luật Đấu thầu quy định đối với chỉ định thầu theo quy trình rút gọn bao gồm các bước: chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu; thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; ký kết hợp đồng.

Theo đó, kết quả chỉ định thầu theo quy trình rút gọn phải được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu.

Việc đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Trường hợp, tổ chức tự thực hiện việc đăng tải các thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các tổ chức sẽ tự phải chịu trách nhiệm đăng tải thông tin và phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không được muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức ban hành văn bản.

Trường hợp, cung cấp thông tin cho Báo đấu thầu thì thời hạn để Báo đấu thầu nhận được thông tin không được muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ tổ chức ban hành văn bản. Các thông tin này sẽ được đăng tải lên 01 kỳ trên Báo đấu thầu.

 • • Chỉ định thầu rút gọn có cần thành lập tổ chuyên gia không?

Căn cứ theo Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ – CP quy định thì dựa trên cơ sở kết quả thương thảo của hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp sẽ có trách nhiệm quản lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu và thực hiện việc ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu.

Như vậy, việc ký kết hợp đồng sẽ được duyệt và thực hiện theo thẩm quyền của các chủ thể bao gồm: chủ đầu tư, cơ quan trực tiếp sẽ có trách nhiệm quản lý gói thầu mà không nhắc đến thẩm quyền cũng như trách nhiệm của tổ chuyên gia. Theo đó có thể hiểu chỉ định thầu rút gọn không cần phải thành lập tổ chuyên gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *